Ochrona danych osobowych

Operator tej strony internetowej bardzo poważnie traktuje ochronę i poufne traktowanie Państwa danych osobowych zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. 

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH NA TEJ STRONIE JEST:

Neumann-Wolff Media und Vertrieb GmbH

Mittelweg 5

25980 Westerland (Tinnum)

Deutschland

E-Mail: info@n-w-vertrieb.de

Telefon: +49 - 4651 - 96 77 064

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Podlegamy przepisom niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG) oraz niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych. Z zasady nie gromadzimy żadnych danych osobowych bez Państwa zgody.

Na tej stronie internetowej mają Państwo możliwość dobrowolnego podania operatorowi strony danych osobowych, np. adresu e-mail, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Zwracamy wyraźnie uwagę na to, że dane osobowe są zapisywane i/lub przekazywane zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych, że traktujemy je w sposób absolutnie poufny i że przekazujemy je osobom trzecim wyłącznie za Państwa zgodą. 


Po zakończeniu realizacji zlecenia lub Państwa zapytania drogą elektroniczną dane zostaną usunięte, chyba że operator strony internetowej jest prawnie zobowiązany do zachowania danych do czasu upływu okresu ich przechowywania. W takim przypadku przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresu przechowywania dane zostaną usunięte.

DANE LOGOWANIA NA SERWERZE

Nie używamy plików cookie ani pikseli śledzących. Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Informacje są jednak automatycznie zbierane na serwerze przez naszego dostawcę usług hostingowych i zapisywane w tak zwanym "dzienniku błędów" oraz w tak zwanych "plikach dziennika", które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. 

Są to informacje:

• Typ i wersja przeglądarki
• Zastosowany system operacyjny
• URL odsyłającego
• Nazwa hosta komputera dostępowego
• Czas żądania serwera
• Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. 

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Dziennik błędów zawiera wszystkie komunikaty o błędach z ostatnich 5 dni i pomaga zrozumieć, które pliki i adresy URL nie mogły zostać dostarczone lub w których obszarach witryny występują błędy. W plikach dziennika przechowywane są informacje z ostatnich 6 tygodni. Ze względu na ochronę danych, nazwa hosta lub adres IP klienta wchodzącego na stronę internetową są anonimizowane w plikach dziennika. 

Zwracamy wyraźnie uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impresum przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy niniejszej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do pod-jęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) PRISMIC

Używamy Prismic.io jako systemu zarządzania treścią dla naszej strony internetowej. Jest to produkt firmy

Prismic Networks, Inc. 185 Alewife Brook Parkway, #410 Cambridge, MA 02138 


zwanej dalej "Prismic".

W celu zagwarantowania prezentacji treści naszej strony internetowej w postaci obrazów i tekstów, w momencie wywołania naszej strony internetowej na-wiązywane jest połączenie z serwerami Prismic.

Obrazy wyświetlane na naszej stronie internetowej są dostarczane za pośrednictwem domeny images.prismic.io. 

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Połączenie z firmą Prismic nawiązane w momencie wejścia na naszą stronę in-ternetową umożliwia firmie Prismic ustalenie, która strona internetowa wysłała zapytanie oraz na jaki adres IP ma zostać przesłana treść.

O linkach

na stronie https://prismic.io/legal/privacy i https://prismic.io/security

można wyświetlić więcej informacji od dostawcy, a także informację firmy Prismic, że jej polityka prywatności jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych (GDPR).

TREŚCI WIDEO OFEROWANE NA TEJ STRONIE

Żądania użytkowników dotyczące wywołania treści wideo są wysyłane do domeny data.wolffcms.link. W przypadku wywoływania treści wideo obowiązują te same podstawowe wytyczne dotyczące przetwarzania danych przez operatora niniejszej strony internetowej, które zostały opisane w punkcie "Pliki dziennika serwera".

ZAPYTANIE E-MAILOWE LUB TELEFONICZNE

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami drogą elektroniczną lub telefoniczną, Pań-stwa zapytanie wraz z wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, da-ne kontaktowe, treść zapytania) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, je-żeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przed umownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ ma-my uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań. Dane, które przekazują nam Państwo w ramach zapytań kontaktowych, po-zostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

LINKI AFFILIATE

Jako operator tej strony internetowej i organizator wydarzeń kulturalnych, oprócz informacji o wszystkich oferowanych przez nas wydarzeniach, umożliwiamy Państwu zakup biletów na nasze wydarzenia kulturalne u naszego partnera w zakresie sprzedaży biletów online (partnera afiliacyjnego) za pomocą linków zewnętrznych, które są wyraźnie oznaczone jako przyciski.

Jeśli zamówią Państwo jeden lub więcej biletów z naszej strony internetowej na stronie naszego partnera biletowego, my jako organizator otrzymamy za to wynagrodzenie od operatora strony internetowej partnera biletowego.

W tym celu konieczne jest, aby nasz partner afiliacyjny mógł śledzić, że Ty, jako użytkownik, wszedłeś na naszą stronę internetową, aby dokonać zakupu biletu. Aby umożliwić to i umożliwić śledzenie, że transakcja rozpoczęła się na naszej stronie internetowej, jako część linku do przycisku przekazywany jest tak zwany identyfikator partnerski lub kod "pochodzi z". Przechowywanie i analiza danych u zewnętrznego partnera biletowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO, ponieważ jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w prawidłowym obliczaniu wynagrodzenia partnerskiego.

W tym procesie nasz serwer nie przekazuje żadnych danych do partnera biletowego, ale dane są przekazywane przez Twoją przeglądarkę internetową - jak przy każdym wywołaniu strony internetowej. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu Państwa przeglądarka internetowa przekazuje dane.


Obrazek w nagłówku: © Lukas Pietrzak